Voorwaarden van Vondel en Gelfort Tuinmeubelen

Onze voorwaarden:

Algemene voorwaarden van Vondel en Gelfort Tuinmeubelen, gevestigd op Moleneind 2 en Kromme Steeg 3 te Kapel-Avezaath, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel , onder nummer 1400.

 

Artikel 1 – Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of aanbiedingen tot verkoop door ons aangegaan met afnemers/opdrachtgevers. Op afwijkende condities kan slechts een beroep worden gedaan als zij onderling zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 – Overeenkomsten
1. Tenzij wij uiterlijk op de achtste dag na verzending van een orderbevestiging, bericht hebben ontvangen dat de inhoud van die bevestiging afwijkt van het overeengekomene, wordt de orderbevestiging, behoudens tegenbewijs door de afnemer, vermoed in overeenstemming te zijn met hetgeen tussen ons en de afnemer is overeengekomen.
2. In folders en publicaties, tekeningen, afbeeldingen en op onze website vermelde gegevens zijn niet bindend.

 

Artikel 3 – Prijs
1. De door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).
2. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, waarmee wij geen rekening konden houden, zijn wij gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Met dien verstande, dat de koper bevoegd is de overeenkomst in dat geval te ontbinden.

 

Artikel 4 – Levering
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Indien levering van gekochte goederen ons onmogelijk wordt gemaakt, doordat het betreffende (of benodigde onderdelen daarvan) niet te leveren is door een toeleverancier van ons, kunnen beide partijen de overeenkomst ongedaan maken. In geval van overmacht zie artikel 9.
2.Indien wij na het sluiten van de overeenkomst vernemen van omstandigheden, die aan ons goede grond geven te vrezen, dat de afnemer zijn plicht tot betaling van de koopprijs niet zal nakomen, zijn wij bevoegd levering op te schorten of te annuleren.

 

Artikel 5 – Betaling
1. Vooruit betaling is niet nodig, tenzij anders is overeengekomen. Betaling geschiedt bij bestelling op internet met iDEAL, of bankoverschrijving. Of bij levering van de goederen, d.m.v. mobiel pinapparaat of contant, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien is overeengekomen dat de koopprijs zal worden betaald na ontvangst van een factuur, dan zal betaling dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
3. Indien betaling dient te worden bewerkstelligd door derden komen de incassokosten voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de algehele betaling van het door de afnemer aan ons verschuldigde bedrag, blijven wij eigendom van alle geleverde zaken.

 

Artikel 7 – Garantie
1. Op de artikelen die wij zelf fabriceren gelden de garanties die bij het product op de website vermeld zijn. De werking van het hout, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van scheuren in het hout valt niet onder de garantie. Het is nu eenmaal een natuurproduct.
2. Op al door ons verkochte materialen, die uiteindelijk afkomstig zijn van derden(producenten/importeurs), geldt uitsluitend de garantie overeenkomstig de garantie van de betrokken producent/importeur.
3. Gebreken, die het gevolg zijn van verkeerd, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of onvoldoende onderhoud door de afnemer vallen niet onder enigerlei garantie. Indien de afnemer wijzigingen aanbrengt of eigenmachtig reparaties uitvoert, vervalt eveneens iedere garantie.
4. Niet nakoming van de betalingsverplichting en voorts van iedere niet nakoming door de afnemer van een van zijn verplichtingen, ontheffen wij ons van iedere plicht tot garantie.

 

Artikel 8
De afnemer moet de geleverde zaken bij aflevering keuren. Klachten dienen telefonisch, of via e-mail met een duidelijke toelichting binnen 10 dagen na de afleveringsdatum bij ons te worden ingediend.

 

Artikel 9 – Overmacht
1.Indien door overmacht de levering van zaken meer dan 2 maanden vertraagd wordt, dan zijn zowel wij als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
2.Van overmacht aan de zijde van ons is sprake indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brandschade, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de zaken of materialen geheel of gedeeltelijk betrekken en voor alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van ons bedrijf.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Vondel Tuinmeubelen
Kromme Steeg 3, 4013 NG Kapel-Avezaath (Gem. Tiel)
tel: 0344 662114